• ATMA HK

【肺炎下的生活】袋底開箱 買左呢樣嘢 宅係屋企都可以變大隻仔!?

武漢肺炎肆虐之下,好多人都日日係屋企~好耐都無出過街呀!!!悶到抽筋呀!!!照完鏡覺得自己好似《星期日檔案》個阿源~ 要改變自己,係疫境中自強,我地決定要仿效古人嘅智慧。正所謂「古有釜底抽薪,今有袋底健身。」我地買左樣嘢,令我地宅係屋企都可以變大隻仔,究竟係咩呢,我地去片!


9 次瀏覽0 則留言